The Journal

Taze ö?ütülmü? kahve rehberiniz

Bugünlerin moda kelimesi olan ‘taze’ ifadesi, asl?nda söz konusu kahve oldu?unda son derece önemlidir. Tazeli?in neden en önemli unsur oldu?unu ö?renin.

Coffee at Home

Evde kahve yapman?n ba?l?ca püf noktalar?

Evde kahve yapmak söz konusu oldu?unda, mükemmel içece?i yaratt???n?zdan emin olmak için temizlik ve bak?mla ilgili baz? kurallara uyman?z gerekir. ??te ba?l?ca püf noktalar?…

The Journal’a Ho? Geldiniz

En sevdi?iniz içece?i alarak ayaklar?n?z? uzat?n ve arkan?za yaslanarak kahve dünyas?ndaki yolculu?umuza kat?l?n.

Giuseppe ile be? dakika

Üretim departman?m?zda müdür yard?mc?s? olan Giuseppe, birlikte oturup kahve içmenin günün önemli aktivitelerinden biri oldu?una inan?yor. Kavurma Fabrikam?z hakk?nda kendisiyle k?saca sohbet ettik.

Nero Kahve Kavurma Merkezi’ne ho? geldiniz

Söz konusu kahve olunca al??kanl?klardan vazgeçmek mümkün de?il. Neyi, nas?l sevdi?imizi biliyor olsak da kahvenin bardaklar?n?za nereden ve nas?l geldi?ini hiç merak ettiniz mi?

Marco ile be? dakika

Kalite kontrol teknisyenimiz Marco, kalitesiz kahve tanelerine asla geçit vermiyor. Kolay kolay her ?eyi be?enmeyen Marco, tedarik etti?imiz çi? kahve çekirdeklerini özenle inceleyerek hem kahvenin geldi?i yerle hem de espresso uzmanlar?m?zla yak?n çal??malar yürütüyor.

Kavurma ritüellerimiz

Kahvenin nas?l kavruldu?unu hiç merak ettiniz mi? Kahveyi kavurmak için kullanmakta oldu?umuz özel ritüelleri burada bulabilirsiniz.

Yükleniyor…