The Journal

Taze ö?ütülmü? kahve rehberiniz

Bugünlerin moda kelimesi olan ‘taze’ ifadesi, asl?nda söz konusu kahve oldu?unda son derece önemlidir. Tazeli?in neden en önemli unsur oldu?unu ö?renin.

Nedir bu ‘taze ö?ütülmü? kahve’ dedikleri?

Taze kahveden söz ederken sadece taze çekilip tüketilen kahveden söz etmiyoruz. Ayr?ca kahve çekirdeklerinin ne kadar k?sa süre önce kavrulmu? oldu?una bak?yor ve bunlar?n taze ö?ütülmü?ken kullan?lmas?n? öneriyoruz. En taze çekirdeklerden sadece ihtiyac?n?z kadar?n? al?p ö?üterek arad???n?z harika tada kavu?abilirsiniz.

Kahveyi ö?üttü?ünüzde ne olur?

Öncelikle ya? içeren hücreleri parçalar?na ay?rarak o harika kahve aromas?n? ortaya ç?kar?rs?n?z. Bu i?lem s?ras?nda s?cak suyun ula?abilece?i daha geni? bir yüzey alan? sa?lam?? olursunuz. Ö?ütme ?ekliniz, Chemex veya ba?ka bir kahve demleme yöntemi gibi tercih etti?iniz yönteme göre belli olacakt?r. En ideal özütlemeyi elde etmek için ö?ütmenin e?it yo?unlukta olmas? çok önemlidir.

caffe-nero-freshly-ground-coffee2

Ö?ütülmü? kahve ne kadar süre taze kal?r?

Kahve çekirde?inde bulunan aroma bile?enleri hassast?r, çabuk de?i?kenlik gösterir ve suda çözünür. Ö?ütülmedi?inde daha uzun süre taze kal?r ancak ö?ütülen çekirdek k?sa süre içinde bayatlamaya ba?lar. Bu durum genellikle oksijene maruz kalman?n bir sonucudur, ancak s?cakl?k, nem ve ???k da kahve çekirde?inin dü?manlar?d?r. Neden mi?

  • Kirlenme: Kahvedeki ya?lar hassast?r ve kokudan kolayl?kla etkilenir. Kahvenin yak?n?nda güçlü bir koku varsa, örne?in kahveyi baharatlar?n oldu?u bir dolapta sakl?yorsan?z ald???n?z tat bundan etkilenecektir.
  • Oksijen: Ö?ütülen kahve oksitlenmeye ba?lar.
  • Nem: Kahve neme kar?? reaksiyon gösterir. Bu nedenle ortamda nem olmas? elde edece?iniz sonucu tehlikeye atabilir.
  • CO2Tükenmesi: Kahvenin tazeli?i, kahve çekirde?inin hücrelerindeki CO2 miktar?na göre belli olur. Kahve ö?ütüldükçe artan CO2 kayb?, kahvenin daha k?sa sürede bayatlamas?na neden olur. Bunu kim ister?

Bu nedenle tekrar ediyoruz: Sadece ihtiyac?n?z kadar olan miktar?, sadece ihtiyac?n?z oldu?unda, do?ru ve e?it yo?unlukta ö?ütün. Kahvenizi ö?ütülmü? ?ekilde almakta da özgürsünüz. Ancak böyle bir durumda biz yine de daha küçük miktarlarda kahve al?p bunu k?sa sürede tüketmenizi öneririz. Zaten kahvenin tad? iyiyse bu konuda sorun ya?amazs?n?z.

Nas?l bir ö?ütme ve demleme yöntemi kullanmal?? Neden?

Her ö?ütme yöntemi tüm demleme metotlar? için uygun olmayabilir. Bizim önerilerimiz ?u ?ekilde:

Kahvemi nas?l ö?ütmeliyim?

Ö?ütmenizin e?it yo?unlukta olmas? için iyi bir kahve ö?ütücüsüne sahip olman?z gerekir. Baharat de?irmeni gibi bir yöntemle ö?ütmeyi kesinlikle denemeyin. Bu ö?ütücü, kahve çekirdeklerini orant?s?z ?ekilde parçalayacakt?r. Kahve ö?ütücüler, çekirdekleri düzgün ve e?it yo?unlukta parçalara ay?rmaya yarayan koni biçimindeki b?çaklara sahiptir.

Kahve çekirdeklerimi nas?l saklamal?y?m?

So?uk ve karanl?k ortamda hava almayacak ?ekilde saklad???n?z kahve çekirdekleriniz, iki haftaya kadar ideal biçimde kalmaya devam eder. Gere?inden fazla çekirde?i ö?ütecek olursan?z, kahveyi yine ayn? ?ekilde saklay?n ancak en k?sa sürede tüketmeye çal???n. Taze ö?ütülmü? kahve, kalitesini birkaç saat içinde kaybeder.

Bilmem gereken ba?ka bir konu var m??

?u an için bu kadar? yeterli. Ancak zaman?n?z varsa, kahveyle ilgili daha fazla bilgi almak için Günlü?ümüze göz atabilirsiniz. Ne de olsa her zaman kahveyle ilgili ö?renecek yeni bir ?eyler var.

Bir sonraki
Coffee at Home

Evde kahve yapman?n ba?l?ca püf noktalar?

Evde kahve yapmak söz konusu oldu?unda, mükemmel içece?i yaratt???n?zdan emin olmak için temizlik ve bak?mla ilgili baz? kurallara uyman?z gerekir. ??te ba?l?ca püf noktalar?...

Kahve kavurma yöntemimizi payla??yoruz

Kahvenin nas?l kavruldu?unu hiç merak ettiniz mi? Merak?n?z? giderelim.

Nero Kahve Kavurma Merkezi’ne ho? geldiniz

Söz konusu kahve olunca al??kanl?klardan vazgeçmek mümkün de?il. Neyi, nas?l sevdi?imizi biliyor olsak da kahvenin bardaklar?n?za nereden ve nas?l geldi?ini hiç merak ettiniz mi?