Kahve Kavurma Uzman?yla tan???n: Gaetano

Kahve kavurma i?inin ustas? olan Gaetano’nun sadece a?z?ndan ç?kan kelimelerde de?il, yapt??? her ?eyde sevgi ve hissiyat var.

Kahve Kavurma Uzman?yla tan???n: Gaetano

Kahve kavurma i?inin ustas? olan Gaetano’nun sadece a?z?ndan ç?kan kelimelerde de?il, yapt??? her ?eyde sevgi ve hissiyat var.

Napolili Gaetano, Caffè Nero’daki Kavurma ?efimiz ve bu sektörde uzun y?llard?r süregelen bir deneyime sahip. Sadece bir Kavurma Ustas? de?il, ayn? zamanda en basit hikâyelere bile hayat verecek düzeyde kelimelere hâkim olan birisi. Kahvemize sadece bilgisini ve deneyimini de?il, ayn? zamanda heyecan ve s?cakl???n? da kat?yor.

Gaetano, bu i?te seni en çok gururland?ran ?ey nedir?

25 seneden uzun bir süredir kahve sektöründe çal???yorum, servis sektöründe de 40 seneyi tamamlad?m. Bu i?i seviyorum. Kahve sektörüne ça??r?l?ncaya dek Londra’da 4 y?ld?zl? bir otelin müdürüydüm; bu de?i?im benim için çok keyifli oldu. Bunun çok ho?uma gitti?ini ke?fettim ve i?te, y?llar sonra bu i?i hala keyifle yap?yorum.

Kahveyle ilgilenmeye ne zaman ba?lad?n?z?

Yakla??k 26 y?l önce çok sevdi?im bir misafirim otele gelerek onunla beraber kahve sektöründe çal??mam? teklif etti.  Kahve hakk?nda pek çok ?eyi ondan ö?rendim, fakat bu tutkumu özgürce ya?ayabilme ?ans?m pek olmad?. Caffè Nero’ya 8 seneyi a?k?n bir süre önce kat?ld?m ve yapt???m i?i çok be?endiler, i?te bu yüzden burada geçen her gün gerçek bir keyif.

Bize Kavurma Merkezi hakk?nda bilgi verir misiniz?

Caffè Nero’nun kendisine ait bir Kavurma Merkezi olmas? çok önemli, çünkü dünyan?n bizim kahveden anlad???m?z? ve kahveyi en do?ru ?ekilde kavurdu?umuzu görmesini istiyoruz. Her geçen gün daha da iyisini yap?yoruz.

Sadece deneyimlerimizle de?il, yüre?imizle de çal???yoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çal???yor ve yap?yoruz, sonuçlar?n? her geçen gün görebilirsiniz. Carlos ve ben 32 seneyi a?k?n bir süredir böyle çal???yoruz, bu bizim için neredeyse 70 sene demek!

Kahve sizin için ne anlam ifade ediyor?

Bu zor bir soru, çünkü kahve benim için ana vatan?m kadar önemli: Ben Napoliliyim. Oras? insanlar?n kahve ve yemek için ya?ad?klar? bir yer. Sokakta bir arkada??n?zla bulu?tu?unuzda hemen otomatikman bir bara ya da kahveye gidersiniz; evinize kim gelirse gelsin sorulmadan hemen kahve ikram edilir, çünkü ocakta servise haz?r bir Moka hep vard?r.

Bizim için kahve, hayat tarz?m?z?n bir parças?d?r. Çok küçükken annem bana ö?ütülmü? kahveyi ?ekerle kar??t?r?p verirdi. Bu gerçekten çok özel ve lezzetli bir ?eydi. Ya? kaç olursa olsun, her sabah mutlaka bir caffe latte içerdik. ?çine bisküvi ve ço?u zaman da ekmek band?r?rd?k. Taptaze ekmek. Ekmek güzel, s?cak ve yeni pi?mi?se, hiç bir ?ey ondan daha iyi olamaz. Kahveye band?r?l?nca da mükemmel bir lezzet haline geliyor.

Kahve hakk?nda sizi en çok cezbeden ?ey ne?

Öncelikle, kahveyi demlerken eve gerçekten harika bir koku yay?l?r. Kruvasan pi?irirken ortaya ç?kan koku akl?n?z? ba??n?zdan al?r ve gidip bir tane yemek istersiniz. Ve tabi ekmek. Bence kahve ve ekmek, hele bir de yeni pi?mi?se, gerçekten sizi cezbeden iki güzel ?ey. Benim için kahvenin en heyecan verici taraf? bu.

Kahvenizi nas?l içiyorsunuz?

Fincanda! Her sabah e?imle oturup birlikte bir espresso içeriz. Her sabah. Sonra ofise gelirim ve gün boyunca espresso denemeleri yap?p tatlar?na bakar?z, ama çok nadiren tükürürüz. Benim tükürmeye cesaretim olmaz, o yüzden içerim. Bu bir gerçek.

En çok sevdi?im ise espresso macchiato. Sütle kahvenin uyumu a?z?mda mükemmel bir his b?rak?yor. Elbette kahveyi denerken hep sade ve ?ekersiz içeriz, ama benim favorim espresso macchiato.

Nereye gidersem gideyim, varsa mutlaka espresso macchiato içerim. Çok fazla de?il, sadece kahveyi daha da güzel ve yumu?ak içimli yapacak kadar süt var. T?pk? güzel bir kad?n?n aynaya bak?p çok hafif makyaj yapmas? gibi. Zaten güzel, ama güzelli?ini biraz daha destekliyor.

Kahveyle ilgili ilk an?n?z hangisidir?

Gerçekten çok küçüktüm. Dedi?im gibi, kahve içmeye ba?lamadan önce annem bana ?ekerli ö?ütülmü? kahve verirdi. Gerçekten çok ama çok küçüktüm! Dört ya da be? ya?lar?ndayd?m. ?talya’da ayn? ?ekilde küçükken ?araptan bir yudum alman?za da izin verilir.

Kahveye dair en güzel an?n?z nedir?

Ne zaman kahve içsem, bu benim için güzel bir an?. Dedi?im gibi, e?imle her sabah espresso içeriz. Bana göre tek bir “güzel an?” olamaz kahveyle ilgili. Bu her duruma özgü bir an?d?r, her kahveyle birlikte tamamlanan bir deneyimdir. Kahve size iyi ve kötü anlar?n?zda e?lik eder. Kahveyi seviyorsan?z, sizin hayat boyu yol arkada??n?z olur.

Bir sonraki

Kahve Kavurma Uzman?m?zla be? dakika: Carlos

Carlos'la sohbetimize siz de kat?l?n: Kahve Kavurma Uzmanlar?m?zdan Carlos gerçek bir hikaye ustas?.

Giuseppe ile be? dakika

Üretim departman?m?zda müdür yard?mc?s? olan Giuseppe, birlikte oturup kahve içmenin günün önemli aktivitelerinden biri oldu?una inan?yor. Kavurma Fabrikam?z hakk?nda kendisiyle k?saca sohbet ettik.

Marco ile be? dakika

Kalite kontrol teknisyenimiz Marco, kalitesiz kahve tanelerine asla geçit vermiyor. Kolay kolay her ?eyi be?enmeyen Marco, tedarik etti?imiz çi? kahve çekirdeklerini özenle inceleyerek hem kahvenin geldi?i yerle hem de espresso uzmanlar?m?zla yak?n çal??malar yürütüyor.