Marco ile be? dakika

Kalite kontrol teknisyenimiz Marco, kalitesiz kahve tanelerine asla geçit vermiyor. Kolay kolay her ?eyi be?enmeyen Marco, tedarik etti?imiz çi? kahve çekirdeklerini özenle inceleyerek hem kahvenin geldi?i yerle hem de espresso uzmanlar?m?zla yak?n çal??malar yürütüyor.

Marco ile be? dakika

Kalite kontrol teknisyenimiz Marco, kalitesiz kahve tanelerine asla geçit vermiyor. Kolay kolay her ?eyi be?enmeyen Marco, tedarik etti?imiz çi? kahve çekirdeklerini özenle inceleyerek hem kahvenin geldi?i yerle hem de espresso uzmanlar?m?zla yak?n çal??malar yürütüyor.

Marco bizim kalite kontrol teknisyenimiz ve tek bir kötü çekirdek bile gözünden kaçmaz. Çekirdeklerin kayna??ndakilerle ve baristalar?m?zla yak?n bir i? birli?i içerisinde çal??arak her bir ye?il kahve çekirde?ini tek tek dikkatlice ve titiz bir ?ekilde kontrol eder. Venedik banliyölerinden birinde kendine ait bir kahve ma?azas? vard?, bu nedenle kahvenin her a?amas?nda konuya oldukça hâkim.

Marco, bize Caffè Nero’daki rolünü anlat?r m?s?n?

Dedi?iniz gibi ben Kavurma Merkezine giren ve buradan ç?kan her bir kahve çekirde?ini tek tek kontrol eden ve gerçekten iyi olmas?n? sa?layan ki?iyim.

Ye?il çekirdeklerin numuneleri ile i?e koyulur ve bekledi?imiz kalitede olduklar?ndan emin olduktan sonra ma?azalara gönderirim.

Her gün bir ad?m daha ileriye gitmemizi seviyorum. %100 kapasite ile çal???yoruz, tabi %110 yapabilirsek bu çok daha iyi. Ma?azalara yeni kar??t?r?c?lar ve ö?ütücüler getirttim, orada çal??an baristalarla yak?n bir i? birli?i kurdum ve her zaman büyük resmi görebilmeyi seviyorum, i?te bu nedenle kendi Kavurma Merkezimizin olmas? çok önemli…

Evet…?

…Kavurma Merkezimizin olmas?, kahvenin kayna??ndan ma?azalara kadar her a?amadan sorumlu olmam?z ve dürüst ili?kiler kurmam?z anlam?na geliyor. Basit ve dürüst ili?kiler kurmak. Bu benim için çok önemli.

Kahve sizin için ne anlam ifade ediyor?

Bu benim i?im.

Evet, ama sizi heyecanland?ran ?ey ne mesela?

Yani, her zaman yeni bir ?eyler olur. ?lgi çekici veya ?a??rt?c? bir ?eyler. Beni her zaman heyecanland?ran ?ey sürecin kendisi olmu?tur; bitkinin büyümesinden Kavurma Merkezine geli?ine kadar olan süreç. Topraktan buraya ula?mas? 9 ay? bulabiliyor. Arka plana bakt???m?zda bu oldukça zor bir i?, fakat sonucuna de?iyor.

Kahveyle ilgili ilk an?n?z hangisidir?

17 ya??ndayd?m ve Venedik’te bir restoranda çal???yordum. Patronum bana ‘?ki espresso yapabilir misin?’ diye seslendi ve ona ‘Hay?r’ dedim. H?zl? ö?renmem gerekiyordu ve ikram sektöründe çal??may? sevdi?imi ke?fettim; burada dünyan?n her yerinden kahve için gelen insanlarla tan??abiliyorsunuz.

Bundan sonra bu i?i daha da çok sevdim ve 2005 y?l?nda kendi bar?m? açt?m. Hala duruyor.

Kahvenizi nas?l içiyorsunuz?

Genelde espresso. Enerjim dü?ükken bana güç vermesi için. Do?al bir rahatlama sa?l?yor.

Bir sonraki

Kahve Kavurma Uzman?m?zla be? dakika: Carlos

Carlos'la sohbetimize siz de kat?l?n: Kahve Kavurma Uzmanlar?m?zdan Carlos gerçek bir hikaye ustas?.

Giuseppe ile be? dakika

Üretim departman?m?zda müdür yard?mc?s? olan Giuseppe, birlikte oturup kahve içmenin günün önemli aktivitelerinden biri oldu?una inan?yor. Kavurma Fabrikam?z hakk?nda kendisiyle k?saca sohbet ettik.

Kahve Kavurma Uzman?yla tan???n: Gaetano

Kahve kavurma i?inin ustas? olan Gaetano'nun sadece a?z?ndan ç?kan kelimelerde de?il, yapt??? her ?eyde sevgi ve hissiyat var.