The Journal

Nero Kahve Kavurma Merkezi’ne ho? geldiniz

Söz konusu kahve olunca al??kanl?klardan vazgeçmek mümkün de?il. Neyi, nas?l sevdi?imizi biliyor olsak da kahvenin bardaklar?n?za nereden ve nas?l geldi?ini hiç merak ettiniz mi?

?? kahveye geldi?inde al??kanl?klar?m?z devreye girer. Neyi sevdi?imizi ve nas?l sevdi?imizi biliyoruz, peki siz kahvenin nereden geldi?ini ve fincan?n?za nas?l ula?t???n? bilmek ister misiniz? ?çti?iniz her fincan kahve için bunun cevab?n? veremeyiz, ama e?er bizim kahvemizi içiyorsan?z kendi Kavurma Merkezimizden geldi?ini söyleyebiliriz.

Tüm kahvelerimiz çiftçilerimizden dikkatle ve özenle al?nd?ktan sonra burada i?leniyor. Burada çal??an ekip için buras? onlar?n ikinci bir evi gibi; tüm dikkatlerini sizin içece?iniz kahveye vermeden önce güne birer fincan espresso içerek ba?l?yorlar.

Hadi içeri gelin ve Caffè Nero Kahve Kavurma Merkezini yak?ndan inceleyin.

Bir sonraki

Taze ö?ütülmü? kahve rehberiniz

Bugünlerin moda kelimesi olan 'taze' ifadesi, asl?nda söz konusu kahve oldu?unda son derece önemlidir. Tazeli?in neden en önemli unsur oldu?unu ö?renin.
Coffee at Home

Evde kahve yapman?n ba?l?ca püf noktalar?

Evde kahve yapmak söz konusu oldu?unda, mükemmel içece?i yaratt???n?zdan emin olmak için temizlik ve bak?mla ilgili baz? kurallara uyman?z gerekir. ??te ba?l?ca püf noktalar?...

Kahve kavurma yöntemimizi payla??yoruz

Kahvenin nas?l kavruldu?unu hiç merak ettiniz mi? Merak?n?z? giderelim.