The Journal

Kahve kavurma yöntemimizi payla??yoruz

Kahvenin nas?l kavruldu?unu hiç merak ettiniz mi? Merak?n?z? giderelim.

Ye?il Kahve

Çi? çekirde?in, yani ye?il kahvenin kavrulma biçimi, lezzetini de belirleyen ?eydir. Bu da, ö?ütülüp fincan?n?za gelinceye kadar, kahvenizi haz?rlama a?amas?nda en az kahvenin memleketi ve bulundu?u ortam kadar önemli bir etmendir. Esasen, t?pk? t?rt?l?n kelebe?e dönü?meden önce geçirdi?i koza dönemi gibi (ama tabi biz kahveden bahsediyoruz), ham ürünü nihai ürüne dönü?türme i?lemidir.

Ye?il kahve toprak ve çimen gibi kokar, kavrulmu? çekirdekten daha yumu?akt?r. Kavruldu?u ?s? ve süre, nihai ürünün aromas?, yo?unlu?u (a?z?n?zda ne hissettirdi?i) ve i?lem sürdükçe yo?unla?an lezzeti gibi özelliklerini belirler.

Peki, ye?il kahve nas?l kavrulur?

200-240 derece aras?nda çal??an bir kahve kavurucu sayesinde çekirde?in yap?s? de?i?ir. ?lk a?ama endotermik a?amad?r (enerji emici); bu a?amada i?lem devam ederken çekirdeklerin ye?ilden sar?ya dönü?tüklerini görürsünüz.

100 derece civar?nda, çekirdekler buhar üretmeye ba?lar ve 160 derecede kahverengiye döner. ‘Maillard reaksiyonu’ olarak da bilinen bu durum, aminoasit ve indirgen ?eker aras?nda meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur ve kahvenin lezzeti bu a?amada ortaya ç?kar. Maillard reaksiyonu, örne?in, ekmek k?zartma i?leminde, süt ve ?ekerden karamel yap?m?nda ve bifte?in renginin dönmesi s?ras?nda da meydana gelir. Hepsi de lezzetli ?eylerdir.

Ortaya ç?kan su bas?nc? ve gazlar, 205 derecede, sektörde ‘ilk çatlama’ olarak bilinen durumu meydana getirir.  240 derecede kavurmaya devam ederseniz, çekirdekler daha da karar?r ve ikinci çatlama meydana gelir. Çatlama nedir? Gerçek anlamda çekirde?in çatlamas?d?r, t?pk? m?s?r tanesinin patlamas? gibi, fakat çekirdekler patl?yor gibi de?il de dans ediyor gibi görünürler.

Bu ‘çatlamalar’ s?ras?nda kavurma dereceleri belirlenir. Hafif kavurma ilk çatlama sonras? meydana gelir, orta derecede kavurma ise birinci ile ikinci aras?nda 220 derece civar?nda meydana gelir.  Orta-yo?un 225-230 derece aras?nda, yo?un kavurma ise 240 derecede meydana gelir.

Kahve kavurma türleri aras?ndaki fark nedir?

Hafif kavrulmu? kahve, sanki kavrulmu? tah?l gibi bir lezzete ve özel bir karaktere sahiptir. Kavrulduklar? dü?ük s?cakl?klar sayesinde daha buruk ve canland?r?c? bir lezzete sahip olurlar ve yeti?tirildikleri bölgenin niteliklerini yans?t?rlar. Örne?in Etiyopya’dan gelen çekirdeklerde narenciye aromas? bulunabilirken, Orta Amerika’dan gelen çekirdeklerde çikolata aromas? daha fazla olur, tad?n? alaca??n?z ?ey de budur. Hafif kavurman?n lezzet olarak ‘karizmatik’ oldu?unu söyleyebiliriz.

Orta derecede kavrulmu? kahve daha dengelidir; yeti?tirildi?i yerin lezzetini ve kavurma sürecinde ortaya ç?kan lezzeti e?it biçimde ortaya koyar; tatl?, yo?un ve daha aromal? bir tada sahiptir. K?zarm?? ekmek, kabuklu yemi? ve meyve gibi.

Orta-yo?un kavurma türünde belli ba?l? baharatlar, karamel ve tütsü tad? ile çekirdekte yüksek s?cakl?ktan dolay? ortaya ç?kan bir miktar ya? olur, bu da a?z?n?zda daha kal?c? bir tat b?rak?r.

Yo?un kavurma hepsinin en yo?unudur ve çekirde?in b?rakt??? ya?larla zenginle?tirilmi? ac?ms? tatl?ms?, yan?k ama ho? bir lezzete sahiptir. Kömür, duman ve bitter çikolata gibi.

caffe-nero-tasting-notes

Bana en uygun kavurma türünü nas?l seçece?im?

Her birini denemeden sizin için en iyi kahvenin hangisi oldu?unu bilmek oldukça zordur. Orta derecede kavurunca, çok da karartmamaya çal???r?z. Bunu zengin, tatl? ve kal?c? bir lezzet olarak tan?mlayabilirsiniz. Lezzetimiz ilk ba?lad???m?z günden bu yana hiç de?i?medi ve bunun tarifini sadece Kavurma Ustalar?m?z biliyor.

?öyle dü?ünün:

  • Hafif kavurman?n ‘karizmatik’ bir lezzete sahip oldu?unu söyleyebiliriz.
  • Orta kavurma dengeli bir lezzete sahiptir.
  • Yo?un kavurma ise çok yo?un bir lezzete sahiptir.
Bir sonraki

Taze ö?ütülmü? kahve rehberiniz

Bugünlerin moda kelimesi olan 'taze' ifadesi, asl?nda söz konusu kahve oldu?unda son derece önemlidir. Tazeli?in neden en önemli unsur oldu?unu ö?renin.
Coffee at Home

Evde kahve yapman?n ba?l?ca püf noktalar?

Evde kahve yapmak söz konusu oldu?unda, mükemmel içece?i yaratt???n?zdan emin olmak için temizlik ve bak?mla ilgili baz? kurallara uyman?z gerekir. ??te ba?l?ca püf noktalar?...

Nero Kahve Kavurma Merkezi’ne ho? geldiniz

Söz konusu kahve olunca al??kanl?klardan vazgeçmek mümkün de?il. Neyi, nas?l sevdi?imizi biliyor olsak da kahvenin bardaklar?n?za nereden ve nas?l geldi?ini hiç merak ettiniz mi?