Kahve Kavurma Uzman?m?zla be? dakika: Carlos

Carlos’la sohbetimize siz de kat?l?n: Kahve Kavurma Uzmanlar?m?zdan Carlos gerçek bir hikaye ustas?.

Kahve Kavurma Uzman?m?zla be? dakika: Carlos

Carlos’la sohbetimize siz de kat?l?n: Kahve Kavurma Uzmanlar?m?zdan Carlos gerçek bir hikaye ustas?.

Carlos bizim üretimin her a?amas?ndan sorumlu olan üretim müdürümüz. Kendisi tam bir mükemmeliyetçi; kahve çekirdeklerinin bize do?ru biçimde ula?mas?n? sa?l?yor ve sevkiyata kadar titizlikle takip etti?i kapsaml? bir kontrol listesi var. Çok titiz oldu?unu ve bir gün çekirdeklerin aras?nda elmas bile bulabilece?inin esprisini yapard? ve bir gün hakikaten böyle bir ?ey oldu!  Bu hikâyeyi de ba?ka zaman anlat?r?z. Gerçekten bilmeniz gereken, bu adam?n A’dan Z’ye kahve hakk?nda her türlü bilgiye sahip oldu?u.

Carlos, bu i?te seni en çok gururland?ran ?ey nedir?

Kalite kontrolden kavurma a?amas?na ve i?imden duydu?um gururu çal??anlar?ma a??lamaya dek, yönetilecek pek çok farkl? safha var. Her ?eyden önemlisi, herkesin güvende ve mutlu olmas?n? sa?lamak istiyorum. Buras? t?pk? bir çekirdek aile gibi, günümüzün ço?unu burada geçiriyoruz ve bu nedenle verimli olmakla çal??maktan zevk almak aras?nda bir denge kurmak benim için çok önemli.

Kahveyle ilgilenmeye ne zaman ba?lad?n?z?

Bu komik bir soru, çünkü kendimi bildim bileli her zaman kahve içmeyi sevdim. Annemin süt ve içine biraz kahve kar??t?rarak latte yapmad??? tek bir zaman dahi hat?rlam?yorum.

Kahveye dair en güzel an?n?z nedir?

Bir kaç tane var! Mesela üç sene önce kahve çiftliklerini gezmek için Brezilya’ya gitti?imde bir üretici beni evine davet etti ve e?inin yapt??? kahveyi denememi istedi. Burada içti?imiz espressolar ve sert kahvelere al???k biri olarak o kahveyi denedi?imde, çok keyifli ve canland?r?c? oldu?unu söyleyebilirim. Al???k oldu?um türden bir kahve de?ildi ve “Tanr?m, bu ne güzel kahve!” dedim. Bunun çok özel bir Bourbon kahvesi oldu?unu ö?rendim. Bilemiyorum… kahvenin lezzeti, aromas?… evde kahve demleme aparat?yla yapt?klar? haliyle kesinlikle muhte?emdi.

Bize Kavurma Merkezi hakk?nda bilgi verir misiniz?

Kendi Kavurma Merkezimizin olmas? çok önemli. Mükemmel kahveyi yapabilmek büyük bir sorumluluk ve bunu kendi kendimize yapabilmek çok önemli; tüm süreç boyunca tam bir hâkimiyetle ‘Bu bizim’ diyebilmek; i?te misafirlerin de bizden bekledi?i tam olarak bu. Her seferinde bize ait olan bir kahve.

Sizce Kavurma Merkezi kendine has bir yer mi?

San?r?m tüm kavurma merkezleri, duymak istedi?iniz “Kahvemize her ?eyin en iyisini ekliyoruz” gibi cümleler kurarlar; bu bizim için de geçerli. Bunu ba?ka bir biçimde ifade etmek oldukça zor. Yaratt???m?z lezzetin bir e?i benzeri daha yok, bu bizim en iyi özelli?imiz, bizim göz bebe?imiz; bununla gerçekten gurur duyuyoruz. Her ?ey Kavurma Merkezinde ba?l?yor, fakat kahvemiz tüm ?irket taraf?ndan payla??lan bir deneyim.

Bu lezzetin benzersiz oldu?unu söylediniz. Nas?l ba?ard?n?z?

Benzersiz, çünkü bu lezzet Gerry Ford ?irketi kurdu?undan beri uzun y?llard?r var. Bu ?ekilde olmas? için koruduk ve ba?kalar?yla payla?mad?k, sürekli daha iyi hale getirmek için de çok s?k? çal???yoruz.

Bu lezzetin içinde ne oldu?unu tam olarak kaç ki?i biliyor?

Çok fazla de?il: Gaetano, ben, Giacomo, Guiseppe ve Marco… do?rudan bu lezzet üzerinde çal??an sadece biziz, ba?kas? yok.  Kurucumuz Gerry hariç tabi.

Kahve sizin için ne anlam ifade ediyor?

Kahve benim için neredeyse her ?ey demek. Sabahlar? kendime gelmek için içiyorum. Gün boyunca da içmeye devam ediyorum. Hatta geceleri yata?a girmeden önce bile içiyorum. Bu benim favori içece?im, yani söyleyecek çok fazla bir ?ey yok. Seviyorum, i?te o kadar.

Kahve hakk?nda sizi en çok cezbeden ?ey ne?

Tüm bile?enlerinin karma??kl??? ve güzelli?i, aromas?, lezzeti, yo?unlu?u… ve üzerinde de?i?iklikler yapabilmemiz. Kahve her ?ekle girebilen bir ?ey, onunla oynayabilir, daha buruk bir tada ya da daha iyi bir aromaya sahip olmas?n? sa?layabiliyoruz… yani ne istersek yapabiliyoruz. Üzerinde çal??mas? gerçekten çok güzel. Bizi her zaman ?a??rtmay? ba?ar?yor.

Kahvenizi nas?l içiyorsunuz?

Kahvemi nas?l içiyorum? Espresso olarak, favorim bu. Günde 3, 4, 5, 6 tane espresso içebilirim, hiç fark etmez, en sonuncuyu da ilk fincan kadar seve seve ve keyifle içiyorum, hepsinden ayn? lezzeti al?yorum.

Çocukken caffe latte mi içiyordunuz?

Evet. Tüm yeti?kinler sürekli kahve içiyordu, ben de içmek istiyordum. Beni mutlu etmek için süte çok az espresso eklerlerdi, ben de onlar gibi kahve içti?imi dü?ünürdüm. Her sabah kahvalt?da gururla içerdim.

Kahve sektörüne nas?l girdiniz?

Dedi?im gibi, kahve her zaman ya?am tarz?m?n bir parças? olmu?tu, ama kariyer olarak hiç dü?ünmemi?tim. Bu ülkeye ilk geldi?imde yemek sektörüne giri? yapt?m, bir ma?azada tezgâh bölümündeydim, ama sonradan beni cezbeden ?ey üretim a?amas? oldu, nereden geldi?ini, nas?l yap?ld???n? merak etmeye ba?lad?m. Bu merakla i?e koyuldum ve 25 senedir de bu i?te çal???yorum.

Buraya her gün gelmek büyük bir keyif, buray?, buran?n kokusunu, kavurma ritüellerimizi çok seviyorum… beni büyülemeye devam ediyor.

Kahve ve geçmi?imle ilgili ba?ka bir ?ey daha var. Uzun y?llar önce Afrika Angola’da Portekiz ordusundayd?m. Uçsuz bucaks?z ormanlara askerleri ve (tahmin edersiniz ki) kahveyi korumak için gönderilmi?tim; oras? bir kahve bölgesiydi.

Y?llar sonra bu sektöre girdi?imde “Yine kahve” diye dü?ündü?ümü hat?rl?yorum. 40 sene önce, burada olaca??m? dü?ünmemi?tim. Buna kader diyebilir miyiz? Kim bilir, fakat kahve yine kar??mda ve bundan çok memnunum.

Bir sonraki

Giuseppe ile be? dakika

Üretim departman?m?zda müdür yard?mc?s? olan Giuseppe, birlikte oturup kahve içmenin günün önemli aktivitelerinden biri oldu?una inan?yor. Kavurma Fabrikam?z hakk?nda kendisiyle k?saca sohbet ettik.

Kahve Kavurma Uzman?yla tan???n: Gaetano

Kahve kavurma i?inin ustas? olan Gaetano'nun sadece a?z?ndan ç?kan kelimelerde de?il, yapt??? her ?eyde sevgi ve hissiyat var.

Marco ile be? dakika

Kalite kontrol teknisyenimiz Marco, kalitesiz kahve tanelerine asla geçit vermiyor. Kolay kolay her ?eyi be?enmeyen Marco, tedarik etti?imiz çi? kahve çekirdeklerini özenle inceleyerek hem kahvenin geldi?i yerle hem de espresso uzmanlar?m?zla yak?n çal??malar yürütüyor.