Giuseppe ile be? dakika

Üretim departman?m?zda müdür yard?mc?s? olan Giuseppe, birlikte oturup kahve içmenin günün önemli aktivitelerinden biri oldu?una inan?yor. Kavurma Fabrikam?z hakk?nda kendisiyle k?saca sohbet ettik.

Giuseppe ile be? dakika

Üretim departman?m?zda müdür yard?mc?s? olan Giuseppe, birlikte oturup kahve içmenin günün önemli aktivitelerinden biri oldu?una inan?yor. Kavurma Fabrikam?z hakk?nda kendisiyle k?saca sohbet ettik.

Guiseppe, Carlos’un (üretim müdürümüz) yard?mc?s?; kavurmadan paketlemeye, depolamadan makinelerin çal??t?r?lmas?na kadar her ?eyin olmas? gerekti?i gibi olmas?n? sa?l?yor. Gerçekten onu motive eden ?ey ise ekibimiz. Tüm asistanlar?m?z?n i?in içinde olmas?n? sa?lamaktan gurur duyuyor ve birlikte kahve içmek onun için günün en önemli k?sm?.

Kahveyle ilgilenmeye ne zaman ba?lad?n?z?

San?r?m kahveye ilgim çocukken ba?lad?. Sabahlar? kalkar kalkmaz evimizde kahvenin kokusunu alabiliyordum. San?r?m o zamandan beri kahveyi kafamda pozitif bir ?ey olarak kurgulad?m, bu nedenle her sabah bir fincan kahveyle ba?lamal? ya da her yemek güzel bir fincan kahveyle sonlanmal?.

Bize Kavurma Merkezi hakk?nda bilgi verir misiniz?

Kendi evimi neden dekore ediyorsam ya da sevdi?im ki?ilere neden yemek pi?iriyorsam burada da neden ayn?. Kavurma Merkezi kendimizle, ne oldu?umuzla ve i?leri istedi?imiz gibi yapmam?zla ilgili bir ?ey. Buras? tamamen bize ait.

Bizim için i?imizden önce insanlar ve tutku gelir. Bu mant???n bir sonucu olarak, misafirlerimize en iyi kahveyi sundu?umuzu dü?ünüyoruz.

Bu sorunun cevab?n? dü?ünürken, Carlos ve benim sabahlar?, hem de her sabah, ilk i? olarak nas?l kahve yapt???m?z? hat?rlad?m. Bu sadece iki i? arkada??n?n çal??maya ba?lamadan önce kahve içmesi de?il, ayn? zamanda iki arkada??n yapt??? ve daha da iyiye ta??mak istedi?i ?eyler hakk?nda duygular?n? payla?mas? ile alakal?. Lezzetimizin bir e?i benzeri daha yok, çünkü farkl? bile?enleri kendi inan??lar?m?z ve deneyimlerimiz do?rultusunda bir araya getirip kavuruyoruz, kitaplara ya da di?er ?irketlerin yapt?klar?na göre de?il.

Kahve sizin için ne anlam ifade ediyor?

Kahveyi dü?ündü?ümde eski bir arkada??mla yapt???m güzel bir sohbet akl?ma geliyor ya da evimde a??rlad???m misafirleri veya ailemle yapt???m kahvalt?lar? dü?ünüyorum. Kahve benim için bir yolda? demek. Kahve benim için sevdi?im insanlarla payla?t???m anlar?n bir hat?ras? demek.

Kahve hakk?nda sizi en çok cezbeden ?ey ne?

Bir fincan kahve içti?imde beni cezbeden ?ey, dünyan?n farkl? ülkelerinde bulabilece?iniz, ama yine de güzelli?ini ve safl???n? korumu? olan çiçekler, meyveler, bitkiler ve kabuklu yemi?lerin verdi?i aroma ve lezzet.

Kahvenizi nas?l içiyorsunuz?

Genelde espresso olarak içiyorum. Benim kültürümde biz hep espresso içeriz, dolay?s?yla içmeye al?????m. Bana göre tüm özellikleri ve lezzetiyle ‘ben kahveyim’ diyen ?ey espresso, i?te bu yüzden seviyorum.

Kahveyle ilgili ilk an?n?z hangisidir?

?lk an?m? bilemiyorum, çünkü kahve ?talya’da bir ya?am tarz?d?r, ama 10 ya??ndayken annemle olan bir an?m? hat?rl?yorum. Bir fincan kahve içmeyi o kadar çok istiyordum ki. Masadaki herkes içiyordu! Ben de istedim. Annem de bana su ve dört ka??k ?ekerle kahve haz?rlad?. Bu benim ilk kahvemdi. Her zaman tatl?ya dü?kün biri oldum, ama art?k espressoma sadece tek ?eker koyuyorum. Kahve sektöründe iki inan?? vard?r; espressonuza ?eker eklemezseniz her ?eyin tad?na varabilirsiniz, di?er görü? de e?er ?eker eklerseniz ac?l???n? k?rar ve tad?na var?rs?n?z. Yani ac?l???n? giderince fincandaki her ?eyin lezzetine varabilirsiniz. Aç?kças?, nas?l seviyorsan?z öyle içmelisiniz.

Kahveyle ilgili ilk an?n?z hangisidir?

Amcalar?mdan birisi gençlik y?llar?nda Venezuela’da ya?am??. Y?llar sonra ailemi ziyarete geldi. Uça?? Roma’ya indi. Ben ?talya’n?n güneyinde ya??yordum ve onu almak için havaalan?na kadar gittim. Deniz kenar?nda Taranto isimli bir ?ehirde ya??yordum. Sahilde çok güzel bir kahve ma?azas? vard?. Bana “Eve gitmeden önce ?urada soluklanal?m m??” dedi. Onca y?l sonra birlikte birer kahve içtik. Hava çok güzeldi, denizin kokusu muhte?emdi ve böyle bir yerde kahve içiyorduk. Bu adam y?llar sonra ülkesine gelmi?ti ve ortada konu?maktan ziyade daha çok bir duygu payla??m? vard?. Bu harika bir hat?rayd?.

Kahve sektörüne nas?l girdiniz?

Planl? bir ?ey de?ildi. Ben asl?nda bir çevre mühendisiyim. Bu ba?lamda bir i? ar?yordum ve maddi deste?e ihtiyac?m vard?; “Ne yapabilirim?” diye dü?ündüm. Kahve yapabiliyordum, böylece Caffè Nero’da barista olarak çal??maya ba?lad?m, Kavurma Merkezinde bu ilan? görünce de “Bu daha teknik bir i?, tam bana göre” diye dü?ündüm.

Ancak fabrikada çal??mak istedi?imden de çok emin de?ildim. Fabrika insan? de?ilim! Ancak buraya geldi?imde buran?n mükemmel bir yer oldu?unu dü?ündüm. Buras? hiç de bir fabrika de?il. Gaetano ile konu?tum, çok mutlu oldu, yüzünde resmen güller açt?. Burada o kadar çok ?ey var ki, sadece dü?melere bas?p kavurucuyu çal??t?rmak de?il i?imiz. Mekanik i?ler konusunda da bilgi sahibi olman?z laz?m. Farkl? ülkelerden ve kültürlerden gelen insanlarla ilgilenmeniz gerek. Kahveyi sevebilirsiniz, ama yine de kendinizi e?itmeniz ?art. Futbolu seviyor olman?z sizi profesyonel bir futbolcu yapmaz, bunun için antrenman yapmal?s?n?z. Böylece buraya geldim ve kendi kendime “??te yapmak istedi?im ?ey bu” dedim. Çünkü kendimi asla hayat?m boyunca bir masada oturup hesaplamalar yaparken hayal edemiyordum. Kahvenin benim için çok daha fazla ?ey ifade etti?ini ke?fettim.

Bir sonraki

Kahve Kavurma Uzman?m?zla be? dakika: Carlos

Carlos'la sohbetimize siz de kat?l?n: Kahve Kavurma Uzmanlar?m?zdan Carlos gerçek bir hikaye ustas?.

Kahve Kavurma Uzman?yla tan???n: Gaetano

Kahve kavurma i?inin ustas? olan Gaetano'nun sadece a?z?ndan ç?kan kelimelerde de?il, yapt??? her ?eyde sevgi ve hissiyat var.

Marco ile be? dakika

Kalite kontrol teknisyenimiz Marco, kalitesiz kahve tanelerine asla geçit vermiyor. Kolay kolay her ?eyi be?enmeyen Marco, tedarik etti?imiz çi? kahve çekirdeklerini özenle inceleyerek hem kahvenin geldi?i yerle hem de espresso uzmanlar?m?zla yak?n çal??malar yürütüyor.